Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej

16 kwiecień 2019

Jednym z zadań polskiej oświaty jest promocja zdrowia. W tym celu podejmowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkretne kroki. Wytyczne na ten temat znajdziemy w podstawie programowej.

Istotną innowację stanowi fakt, że edukacja zdrowotna realizowana jest w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Pewne zagadnienia z tego zakresu omawiają również na swoich lekcjach nauczyciele takich przedmiotów, jak biologia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, religia i wiedza o społeczeństwie.

Wychowanie fizyczne a edukacja zdrowotna

Zadania związane z promocją zdrowia mają charakter zarówno edukacyjny, jak i wychowawczy. Ministerstwo Edukacji Narodowej szczegółowo określa, w jaki sposób wychowanie fizyczne łączy się z edukacją zdrowotną. Na zajęciach z WF-u uczniowie dowiadują się, jakie działania są korzystne z punktu widzenia naszego zdrowia, jakie zaś nie. Nauczyciele tego przedmiotu zapewniają również wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz osobom zmagającym się z pewnymi chorobami. Informują je, jakie kroki powinny podejmować, aby usprawnić swoje funkcjonowanie w życiu codziennym. Celem edukacji zdrowotnej jest ponadto kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania problemów zdrowotnych i radzenia sobie z nimi.

Propagowanie zdrowego żywienia

Zarówno Ministerstwo Sportu i Turystyki, jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej, wskazują na to, że coraz większym problemem wśród dzieci i młodzieży staje się niewłaściwe odżywianie. Podkreślają przy tym, że nadwaga występuje aż u 18% uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Działania obu ministerstw nakierowane są na umacnianie wśród dzieci i młodzieży świadomości, że zdrowe odżywianie się sprzyja uczeniu się i właściwemu rozwojowi.

Dlatego istotnym elementem edukacji zdrowotnej jest promowanie właściwej, zbilansowanej diety. Niektóre szkoły realizują programy rządowe wspierające dostarczanie dzieciom i młodzieży owoców, inne skupiają się na edukowaniu w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia - tak w szkole, jak i w czasie wolnym. W propagowaniu zdrowego żywienia współuczestniczą - obok szkół - również instytucje samorządowe. W celu podniesienia jakości kształcenia w tym obszarze prowadzone są różnego rodzaju kursy i szkolenia dla nauczycieli. W ramach tychże form doskonalenia zawodowego dydaktycy dowiadują się, które składniki odżywcze mają najlepszy wpływ na rozwój dzieci i które produkty żywnościowe je zawierają. Zdrowe żywienie promowane jest również w szkołach poprzez organizację odpowiednich, dostosowanych do potrzeb młodzieży posiłków.