Jak wybrać szkołę dla dziecka z dysleksją?

28 luty 2020

Dysleksję definiujemy jako trudność w nauce pisania i czytania, która występuje przy zastosowaniu standardowych metod dydaktycznych służących wykształceniu owych umiejętności. Przy czym warto podkreślić fakt, że odpowiednie wsparcie ze strony rodziców oraz nauczycieli może skutecznie pomóc dzieciom, które zmagają się z tym problemem.

Dysleksja niejedno ma imię 

Istnieją pewne podtypy dysleksji. Należą do nich chociażby dysgrafia, którą można stwierdzić, jeżeli uczeń pisze w sposób zdeformowany i niewyraźny; dysortografia, która przejawia się popełnianiem przez dziecko błędów ortograficznych (pomimo jego wiedzy na temat reguł językowych); dyskalkulia, którą określamy jako elementarną trudność w wykonywaniu nawet prostych obliczeń matematycznych. Rzadziej spotykana jest dysfonia, która polega na cichym i trudnym do zrozumienia wysławianiu się. Badacze wskazują, że dysleksja może mieć charakter wzrokowy (niewłaściwe współdziałanie wzroku i czynności ruchowych), słuchowy (pewna dysfunkcja w zakresie percepcji dźwiękowej) albo wzrokowo-słuchowy.

Szkoła dla dyslektyka

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych trudności u dziecka konieczne jest objęcie go profesjonalną opieką pedagogiczną oraz psychologiczną. Polskie prawo obliguje szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, a także przedszkola czy poradnie specjalistyczne do podejmowania działań związanych z dostarczeniem pomocy dyslektykom. W tym kontekście istotne jest wstępne stwierdzenie problemu, jego odpowiednie zdiagnozowanie, opracowanie dokładnego opisu zaburzeń i przedsięwzięcie właściwych środków w celu przeciwdziałania im. Dlatego jeżeli rodzicom zależy na zapewnieniu dziecku z dysleksją dobrych warunków do nauki, powinni oni również zapoznać się z możliwościami, jakie oferuje szkoła w zakresie opieki nad nim. Przede wszystkim powinna ona gwarantować wysokiej jakości pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Z pewnością dobrym wyborem będzie więc nasza krakowska Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5. Dlaczego? Zapewniamy bowiem nie tylko wsparcie ze strony specjalistów zajmujących się dysleksją, ale również posiadamy specjalny program wychowawczy. Efektem tego jest środowisko szkolne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów i eliminowaniu różnego rodzaju trudności w nauce, w tym dysortografii, dyskalkulii czy dysgrafii. Do atutów naszej placówki należy również indywidualne podejście do uczniów. Dydaktycy więcej czasu poświęcają dzieciom, którym trudniej przychodzi przyswojenie określonego materiału oraz wspomagają te, które posiadają talent w określonej dziedzinie (co dotyczy także osób, którzy zmagają się z jedną z form dysleksji - nie wyklucza ona bowiem wyjątkowych uzdolnień).