Jak wygląda rekrutacja do szkół średnich po reformie edukacji?

18 styczeń 2019

Ze względu na fakt, że wprowadzona została reforma edukacji, która zasadniczo przemodelowała strukturę polskiego szkolnictwa, powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób odbywać się będzie teraz rekrutacja do szkół średnich. Z pewnością kwestia ta najbardziej interesuje uczniów ostatnich klas gimnazjów oraz ośmioletnich szkół podstawowych. Gimnazja, zgodnie z założeniami reformy, mają bowiem zostać po okresie przejściowym – kiedy ostatnie roczniki ukończą naukę na wcześniejszych zasadach – zlikwidowane. Natomiast szkoły podstawowe zaczęły już funkcjonować w zmienionej formule i obecnie wchodzą one w skład zreformowanego systemu oświaty razem z nowymi szkołami średnimi, do których należą pięcioletnie technika, czteroletnie licea ogólnokształcące oraz dwuetapowe szkoły branżowe: pierwszego stopnia (trzy lata nauki) oraz drugiego stopnia (dwa lata).

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że podczas rekrutacji na rok 2019/2020 w szkołach średnich tworzone będą dwie całkowicie odrębne listy rankingowe. Na jednej z nich znajdą się absolwenci nowych, ośmioletnich szkół podstawowych, a na drugiej – absolwenci gimnazjów. Główną przyczynę tego stanu rzeczy stanowi to, że pierwsza ze wspomnianych grup uczniów będzie zdawać do nowych szkół średnich, czyli tych wskazanych we wstępie, natomiast druga - do trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników oraz do trzyletnich szkół branżowych pierwszego stopnia. Należy również podkreślić fakt, że uczniowie trzecich klas gimnazjów będą zdawać egzaminy z innego zakresu wiedzy niż ósmoklasiści w szkołach podstawowych. Co ważne, kryteria brane pod uwagę podczas obu postępowań rekrutacyjnych regulują odmienne przepisy ustawowe.

Co powinniśmy więc zrobić, aby zostać przyjętymi do wymarzonych szkół średnich? Przede wszystkim musimy dobrze zdać egzamin ósmoklasisty albo egzamin gimnazjalny, gdyż będą one mieć duże znaczenie przy ustalaniu list rankingowych. Uwzględnione zostaną również oceny - umieszczone na świadectwie gimnazjum albo szkoły podstawowej - z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obligatoryjnych zajęć określonych przez władze placówki edukacyjnej, która organizuje postępowanie rekrutacyjne. Punktowane będą ponadto specjalne osiągnięcia wpisane na dyplom. Wpływ na nasze miejsce w rankingu będzie mieć także to, czy będziemy posiadać świadectwo z wyróżnieniem czy też bez.

Trzeba też dodać, że w pierwszej kolejności przyjmowani będą finaliści i laureaci olimpiad organizowanych przez instytucje wybrane przez MEN oraz laureaci konkursów przedmiotowych przygotowywanych przez kuratora.