Obowiązek szkolny a obowiązek nauki po reformie edukacji

29 maj 2018

Istnieją w Polsce dwa obowiązki edukacyjne: obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki. Czym one różnią się między sobą? Ten pierwszy określamy jako wymóg uczestniczenia w procesie powszechnego kształcenia, który trwa do pewnego, ustalonego przez prawo, roku życia albo do ukończenia danego etapu edukacyjnego. Z kolei obowiązek nauki polega na tym, że osoby przed ukończeniem osiemnastego roku życia zobowiązane są do kształcenia się, przy czym niekoniecznie musi ono odbywać się w szkołach.

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak oba z tych obowiązków edukacyjnych realizowane są po wprowadzeniu nowej reformy edukacji. Należy bowiem przypomnieć, że przynosi ona szereg fundamentalnych zmian. Po pierwsze, wygaszone zostaną gimnazja. Po drugie zaś, pojawiły się placówki edukacyjne w zupełnie nowym kształcie: ośmioletnia szkoła podstawowa oraz kilka rodzajów szkół średnich, do których należą: czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia szkoła branżowa pierwszego stopnia oraz dwuletnia szkoła branżowa drugiego stopnia.

Obowiązek szkolny po reformie edukacji

Po wejściu w życie reformy w całości każde dziecko od siódmego roku życia będzie musiało uczęszczać na lekcje w szkołach podstawowych aż do czasu uzyskania dyplomu ukończenia ósmej klasy. Przy czym nie będzie mogło to trwać dłużej niż do osiągnięcia przez ucznia osiemnastego roku życia. Pamiętajmy jednak, że w latach szkolnych obejmujących roczniki 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019 – czyli do 1 IX 2019 roku – koniec obowiązku szkolnego stanowić będzie ukończenie ośmioletniej szkoły podstawowej albo trzyletniego gimnazjum. Dopiero od 1 X 2019 roku wymóg ten będzie realizowany poprzez kształcenie się w szkole podstawowej w nowej formule. Trzeba dodać, że będzie to możliwe zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych.

Obowiązek nauki w nowym systemie oświatowym

Od wspomnianej daty, po której gimnazja zostaną wygaszone całkowicie, obowiązek nauki będzie realizowany po uzyskaniu dyplomu w ósmej klasie szkoły podstawowej. Do 1 IX 2019 roku będzie on trwał także po ukończeniu szkoły podstawowej ośmioklasowej albo trzyklasowego gimnazjum. Będzie go można spełnić u pracodawcy, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Do tych ostatnich zaliczamy: czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum oraz szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia. Osoby, które zakończą cykl kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, ale nie będą mieć jeszcze osiemnastu lat, będą realizować omawiany tutaj wymóg w szkołach wyższych albo na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.