Rodzaje pracy grupowej w szkole podstawowej

16 listopad 2020

Nauczyciele w szkołach podstawowych spośród różnego rodzaju metod dydaktycznych chętnie wybierają pracę zepsołową, ponieważ rozwija ona w uczniach szereg umiejętności społecznych, które przydadzą im się zarówno na tym etapie nauczania, jak i w przyszłości. Celem edukacji jest bowiem nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też kształcenie właśnie tego typu kompetencji. Przy czym warto zaznaczyć, że wspólne rozwiązywanie zadań przez uczniów czy przygotowywanie w grupach referatów ułatwia przyswajanie nowych informacji na trwałe, ponieważ w ten sposób aktywizujemy wiele różnych zmysłów. Do zalet omawianej tutaj metody należy fakt, że pozwala ona wykazać się własną kreatywnością, która także sprzyja efektywnemu uczeniu się. Praca w zespole sprawia też, że doskonalimy nasze umiejętności miękkie, do których należy sztuka zawierania kompromisu czy organizacja wspólnych działań.

Rodzaje pracy grupowej

W szkołach podstawowych możemy spotkać się z różnymi odmianami tego typu metody dydaktycznej. Należą do nich burza mózgów, dyskusja, czy drama. W grupach uczniowie mogą także przygotowywać pewne projekty - czy to na lekcjach, czy w domu - które następnie prezentują przed całą klasą.

Burza mózgów

Burza mózgów stanowi świetny wstęp do lekcji. Pozwala uczniom odwołać się do ich własnych doświadczeń i już zdobytej wiedzy, dzięki czemu angażuje ich mocniej w pracę na zajęciach. Metoda ta polega na tym, że nauczyciel podaje pewne hasło - może ono mieć formę pytania - które następnie dzieci na różne sposoby rozwijają. Zadaniem pedagoga jest zapisywanie na tablicy tych odpowiedzi, które rzeczywiście mają związek z tematem lekcji. W ten sposób można np. wymienić wspólnie z całą klasą przyczyny albo skutki danego zjawiska.

Debata

Niektóre elementy dyskusji są wprowadzane już w szkołach podstawowych, raczej jednak w późniejszych klasach. Wtedy też nauczyciele czasami decydują się zapoznać uczniów z formułą debaty oksfordzkiej. Polega ona wymianie argumentów między przeciwnikami oraz zwolennikami pewnej tezy (wybranymi przez moderatora, czyli pedagoga). Dyskusja jako metoda dydaktyczna sprawdza się wtedy, gdy omawiana kwestia jest np. aktualna albo w pewnej mierze kontrowersyjna. Uczy rzeczowego formułowania wypowiedzi oraz szacunku do pozostałych osób biorących udział w debacie. Pozwala także przełamać stres związany z występowaniem publicznym.

Drama

Drama polega na inscenizacji, którą przed całą klasą prezentuje grupa uczniów. Ich zadaniem jest nie tylko odtworzenie zaplanowanych ról aktorskich, ale często również przygotowanie scenariusza. Punktem wyjścia do przedstawienia dramy jest pewne trudne do wyjaśnienia zjawisko, której łatwiej zrozumieć właśnie w tej formie.