Jak powinna wyglądać godzina wychowawcza w szkole podstawowej?

1 kwiecień 2020

Na godzinie wychowawczej poruszane są kwestie dotyczące funkcjonowania uczniów w klasie oraz poza szkołą - nauczyciel zarówno odnosi się do pewnych spraw bieżących, jak i omawia zagadnienia ogólne z takich dziedzin, jak m.in. dorastanie, kształcenie się, życie w społeczeństwie, rozwój emocjonalny.

Elastycznie i praktycznie

Lekcja może mieć, w zależności od potrzeb, różny przebieg. Przeważnie na jej początku wychowawca przyjmuje usprawiedliwienia lekarskie. Przedstawia również ważne informacje o charakterze organizacyjnym, np. zmiany w harmonogramie zajęć (spowodowane chociażby chorobą nauczycieli albo istotnymi wydarzeniami szkolnymi). Do jego zadań należy również rozwiązywanie problemów wychowawczych, wskazywanie odpowiednich wzorców postępowania, ewentualnie wyciąganie wobec pewnych uczniów konsekwencji, które mogą mieć wpływ na ich ocenę z zachowania. Jeżeli w nieodległym czasie odbywają się różnego rodzaju wydarzenia klasowe, sprawy z nimi związane omawiane są także podczas godziny wychowawczej. Chodzi np. o wyjścia do teatru, kina, muzeum albo o dalsze wycieczki. W przypadku, gdy przygotowywane jest przedstawienie teatralne, które odbywa się w szkole, nauczyciel podczas tego rodzaju zajęć - ewentualnie podczas zajęć dodatkowych - w konsultacji z innymi pedagogami angażuje do niego chętne osoby i wyznacza im zadania. Tego rodzaju kwestie obejmują początek godziny wychowawczej albo - jeżeli jest taka potrzeba - pełne czterdzieści pięć minut.

Motywująco i kształcąco

W pierwszych klasach szkoły podstawowej w trakcie omawianych w niniejszym tekście zajęć poruszane są takie problemy, jak współpraca uczniów, altruizm i możliwości w zakresie pomocy innym. Nauczyciel przedstawia także sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz wskazuje, jak przekuwać je na pozytywne. Zachęca uczniów do podejmowania różnego rodzaju działalności dodatkowej: sportowej, artystycznej oraz do nauki języków. Prezentuje korzyści płynące z tego typu aktywności - zarówno te, które odnoszą się do edukacji szkolnej, jak i dotyczące indywidualnego rozwoju. Uczniowie późniejszych klas dowiadują się, czym jest empatia i tolerancja. Wychowawca uczy ich również, jak rozpoznawać własne uzdolnienia, jak radzić sobie z trudnościami w nauce oraz jak samodzielnie motywować się do pracy. Przedstawiane są zagrożenia związane z cyberprzemocą oraz sposoby przeciwdziałania im. Nauczyciel przekazuje porady na temat tego, jak powinno się podejmować świadome decyzje. Ukazuje ponadto metody radzeniem sobie ze stresem - zarówno tym, który pojawia się np. przed egzaminami, jak i w życiu pozaszkolnym. Na godzinie wychowawczej omawiana jest również struktura szkoły.