Języki obce w siódmej i ósmej klasie

25 lipiec 2018

Pierwszy język obcy nowożytny – czyli standardowo angielski – nauczany jest w szkole podstawowej w klasach od czwartej do ósmej w wymiarze trzech godzin tygodniowo. W siódmej i ósmej klasie na tym etapie edukacyjnym uczniowie uczęszczają również na lekcje z drugiego języka obcego nowożytnego. Na jego nauczanie przeznaczone są dwie godziny lekcyjne w tygodniu. Liczba ta jest większa w przypadku oddziałów dwujęzycznych. Podstawa programowa szczegółowo precyzuje to, jak będzie przebiegać nauczanie obu przedmiotów oraz jakie powinno ono przynieść wyniki kształcenia.

Pierwszy język obcy

Po pięciu latach nauki pierwszego języka obcego uczeń będzie rozumieć go w standardowej odmianie: zarówno proste, wyraźnie formułowane przez native-speakera wypowiedzi, jak i teksty na poziomie podstawowym. Będzie również potrafił sam stworzyć krótkie, spójne wypowiedzi – zarówno ustnie, jak i pisemnie. Co to oznacza w praktyce? Nie będzie miał on chociażby trudności w ustaleniu, jaki jest główny sens słów wyartykułowanych przez rozmówcę oraz jakie miał on intencje. Poza tym będzie potrafił odpowiedzieć na pytanie o pewne określone w wypowiedzi wątki.

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń będzie również potrafił odróżnić styl (formalny, nieformalny), jakim posługiwał się interlokutor oraz określić to, jaki był kontekst wypowiedzi (np. czas i miejsce). Jeśli chodzi o pracę z tekstem, nauczyciel zadba o to, aby jego podopieczni potrafili scharakteryzować wypowiedź pisemną, czyli ustalić m.in. jej nadawcę, odbiorcę, formę i sytuację, do której się odnosi. Nauczą się oni także porządkowania przeczytanych w tekście wiadomości w określonym porządku (np. chronologicznym, tematycznym) oraz tworzenia powiązań pomiędzy poszczególnymi jego partiami. Samodzielnie będą potrafili opisać ustnie zwierzęta, przedmioty, ludzi czy miejsca, wypowiedzieć się na temat teraźniejszości i przeszłości, wyrazić swoje emocje oraz przedstawić własne marzenia, plany i zainteresowania.

Drugi język obcy

Podczas lekcji drugiego języka obcego uczniowie poznają głównie słownictwo z zakresu podstawowego, odnoszące się do takich tematów, jak praca (np. zawody), edukacja (przybory szkolny, dyscypliny naukowe), miejsce zamieszkania (wyposażenie, pomieszczenia), żywienie (dania, produkty spożywcze), człowiek, sport, kultura, podróżowanie i turystyka, zakupy i usługi, zdrowie czy świat przyrody. Uczą się, jak się przedstawić, nawiązać kontakty towarzyskie, złożyć życzenia, wyrazić swoją opinię oraz kiedy stosuje się zwroty grzecznościowe.