Kto może być zwolniony z egzaminu ósmoklasisty?

28 kwiecień 2020

Po wprowadzeniu w życie reformy edukacji w Polsce egzamin gimnazjalny został zastąpiony przez egzamin ósmoklasisty, który zdają uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Przystąpienie do niego jest dla wszystkich z nich obligatoryjne, nie ma jednak najniższego progu punktowego wymaganego do uzyskania pozytywnego rezultatu. Egzamin ósmoklasisty składa się z kilku odrębnych części: z matematyki, języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Warto dobrze przygotować się do tego rodzaju sprawdzianu wiedzy, ponieważ wyniki z niego brane są pod uwagę przy tworzeniu list rankingowych podczas rekrutacji do szkół średnich: liceów, techników, szkół branżowych. Należy jednak również wiedzieć, że w pewnych sytuacjach niektórzy uczniowie mogą być z niego zwolnieni.

Zwolnienie z przyczyn losowych i zdrowotnych

Kwestię tę reguluje Ustawa o systemie oświaty. Wyróżnia ona trzy główne możliwości, które uprawniają do nieprzystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Pierwszą z nich stanowią przypadki losowe o specjalnym charakterze. Chodzi o różnego rodzaju wypadki oraz nieoczekiwane wydarzenia. Inny spośród przepisów stanowi, że do omawianego tutaj testu uczniowie mogą nie podejść z uzasadnionych powodów zdrowotnych. Decyzję w tej kwestii wydaje lekarz. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty przyczynę uniemożliwiającą zdawanie egzaminu ósmoklasisty stanowią również tzw. sprzężone niepełnosprawności. Oznacza to, że zwolniona jest z niego osoba słabosłysząca, niesłysząca, słabowidząca, niewidząca, cierpiąca na autyzm (albo na zespół Aspergera, w przypadku którego stwierdzono konieczność zastosowania edukacji specjalnej), niepełnosprawność o charakterze intelektualnym na poziomie lekkim albo niepełnosprawność ruchową, u której zdiagnozowana jest jeszcze jedna niepełnosprawność spośród tych, które zostały powyżej wymienione. Zgłoszenie o nieprzystąpieniu ucznia z jednego z tych trzech powodów powodów należy przedstawić dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Bonus dla laureatów

Ze zdawania jednej z części egzaminu ósmoklasisty zwolnieni są również laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych na poziomie ponadwojewódzkim albo wojewódzkim oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. Przy czym należy zaznaczyć fakt, że dotyczy to jedynie tych przedmiotów, które wchodzą w skład owego egzaminu (szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w stosownej wiadomości opublikowanej przez Biuro Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej). W takiej sytuacji na dyplomie obok danego przedmiotu umieszcza się informację o tym, że uczeń został zwolniony z przystępowania do niego oraz wynik wynoszący 100%.