Siatka godzin po reformie edukacji

19 czerwiec 2017

Reforma systemu oświaty obejmuje wiele aspektów. Najwięcej uwagi uczniów i rodziców przykuwa kwestia wygaszenia gimnazjów oraz wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej i siedmiu rodzajów szkół średnich (m.in. do wyboru będą czteroletnie liceum czy pięcioletnie technikum). Przy czym zmiana ta nie będzie nagła. Już od najbliższego roku szkolnego, tj. 2017/2018, nie będzie odbywać się rekrutacja do gimnazjów, a szóstoklasiści udadzą się do siódmej klasy. Należy jednak zaznaczyć, że uczniowie pierwszej i drugiej klasy gimnazjum kontynuować będą naukę na dotychczasowych zasadach. W związku z reformą oświaty zmianie ulegnie siatka godzin przedmiotów na poszczególnych etapach edukacji. Okres nauki do trzeciej klasy szkoły podstawowej nazywamy nauczaniem wczesnoszkolnym. Później – od czwartej do ósmej klasy – ma miejsce tzw. nauczanie przedmiotowe. W oparciu o inne reguły ustalona została siatka godzin dla obu wspomnianych etapów.

Nauczanie wczesnoszkolne

Jeśli chodzi o nauczanie wczesnoszkolne, w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej uczniowie będą uczęszczać na dwadzieścia lekcji w ciągu tygodnia. O tym, ile czasu zostanie poświęcone dla danego przedmiotu, decydować będą nauczyciele. Dotyczy to edukacji matematycznej, z zakresu języka polskiego, społecznej, informatycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej oraz technicznej. Stałą liczbę godzin w tygodniu – trzy – będą mieć zajęcia z wychowania fizycznego. Natomiast języka obcego nowożytnego uczniowie do trzeciej klasy będą uczyć się podczas dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

Nauczanie przedmiotowe

Reforma przewiduje, że w czwartej klasie szkoły podstawowej uczniowie będą uczęszczać na lekcje z takich przedmiotów, jak historia, język polski, matematyka, język obcy, przyroda, informatyka, muzyka, technika, plastyka oraz wychowanie fizyczne. Siatka godzin dla części z nich obowiązywać będzie do końca szkoły podstawowej. Do ósmej klasy włącznie lekcje z języka polskiego odbywać się będą pięciokrotnie w każdym tygodniu, zaś matematyki – czterokrotnie. Na nauczanie języka obcego nowożytnego przewidziano trzy godziny lekcyjne, na informatykę – jedną, a na WF – cztery. W czwartej klasie zaplanowano jedną lekcję z historii, natomiast od piątej do ósmej – dwie. W piątej klasie pojawią się nowe przedmioty: geografia (jedna lekcja w klasie piątej, szóstej i ósmej oraz dwie w siódmej) i biologia (jedna lekcja w klasach od piątej do siódmej i dwie w ósmej). W klasie siódmej i ósmej uczniowie będą się uczyć drugiego języka obcego w wymiarze dwóch lekcji tygodniowo. Od czwartej do siódmej klasy będzie się odbywać jedna lekcja muzyki i plastyki w tygodniu, zaś od czwartej do szóstej – jedna lekcja techniki. W ósmej klasie wprowadzony zostanie przedmiot wiedza o społeczeństwo (dwie godziny) i edukacja dla bezpieczeństwa (jedna).