Prywatne Gimnazjum nr 5

Misja

Misja Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5

 

Szkoła jest miejscem, gdzie dobro ucznia stanowi wartość nadrzędną. Uczniowie, nauczyciele i rodzice tworzą społeczność dynamicznie funkcjonującą, w której uczeń harmonijnie i wszechstronnie rozwija się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i uzdolnieniami. W nauczaniu i wychowaniu za podstawę przyjęty jest chrześcijański system wartości.

Nasza szkoła wyróżnia się dzięki budowaniu w niej przestrzeni, w której każdy, począwszy od ucznia a skończywszy na nauczycielu i rodzicach jest traktowany podmiotowo. Ma świadomość, że jego działania służą indywidualnemu i wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka, służącemu wyposażeniu go w wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu ósmoklasisty i świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Nasza szkoła dąży do tego, by każdy jej uczeń był człowiekiem, potrafiącym samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Nasza szkoła uczy życia zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, które rozwijają w młodym człowieku szacunek do samego siebie, innych i świata, w którym żyje.

Nasza szkoła czyni wszystko, by młody człowiek stał się świadomym odbiorcą świata kultury, jak również wykazywał się wrażliwością na problemy współczesnego świata.

Nasza szkoła przykłada dużą wagę do profesjonalizmu w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Dlatego też w swoim działaniu kieruje się:

 
  • doskonałą współpracą między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami;
  • najwyższą jakością kształcenia i wychowania, kierującą się przekonaniem, że dzięki wspólnemu wysiłkowi młody człowiek może osiągnąć duże efekty we własnym rozwoju;
  • systematycznością, solidnością i kreatywnością jako priorytetami przyświecającymi ciągłemu rozwojowi szkoły i tych, którzy ją tworzą.