Prywatne Gimnazjum nr 5

Wizja

Wizja Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5

 
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 jest placówką oświatową zapewniającą uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności osobistej, uwzględniania indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i sytuacji rodzinnej. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 przygotowuje uczniów do egzaminu ósmoklasisty i podjęcia dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej każdego typu.

Każdy uczeń:

 
  • rozwinie swoją wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami w celu przygotowania się do dalszej edukacji na poziomie ponadpodstawowym;
  • będzie pracować systematycznie nad własnym rozwojem;
  • odkryje własne predyspozycje i talenty oraz rozwinie je;
  • będzie potrafić samodzielnie uczyć się i korzystać z wszelkiego rodzaju źródeł informacji;
  • opanuje dobrze podstawy dwóch języków obcych;
  • będzie posługiwać się technologiami komunikacyjnymi i informatycznymi;
  • będzie przygotowany do prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i kulturowym;
  • zostanie wychowany w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz w tradycji swojego miejsca pochodzenia;
  • pozna metody i techniki umożliwiające nawiązanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi i pracę z nimi;
  • stanie się odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

Szkołę łączy silna i efektywna współpraca z rodzicami

 
Szkołę łączy silna i efektywna współpraca z rodzicami, co sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu są spójne a rodzice stają się najlepszymi i aktywnymi sojusznikami pedagogów.
 
Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe celem starannej realizacji zadań szkoły, właściwego wykorzystania możliwości poszczególnych uczniów i ich rozwoju. W swojej pracy przestrzegają zasad etyki zawodowej. Są odpowiedzialni, rzetelni i sprawiedliwi.

Szkoła jest otwarta i ceniąca w relacjach międzyludzkich partnerstwo i życzliwość.