Jakie umiejętności rozwija praca w grupach w szkole podstawowej?

30 wrzesień 2021

Nauczyciele, również naszej szkoły podstawowej w Krakowie, sięgają po wiele technik dydaktycznych, ponieważ każda z nich pozwala rozwijać u uczniów inne umiejętności. W ten sposób prowadzący zajęcia zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój, a przekazywana im wiedza zostaje skutecznie utrwalona. Jedną z metod dydaktycznych, z którymi spotykamy się w szkołach podstawowych, jest praca w grupach. 

Dlaczego praca w grupach jest ważna?

Praca w grupach, zwłaszcza w szkole podstawowej, jest ważna, ponieważ z jednej strony ułatwia przyswajanie wiadomości, a z drugiej pozwala kształtować u młodych osób niezwykle istotne zarówno na ich obecne etapie życia, jak i na kolejnych kompetencje społeczne oraz umiejętności miękkie. 

Na czym dokładnie polega praca w grupach? Jakie są jej rodzaje?

Praca w grupach może mieć różną formę. Najbardziej klasycznym jej przykładem jest przydzielenie uczniom określonych zadań, które wykonują razem na lekcji, a następnie przedstawiają ich wyniki — czy to w formie krótkiego referatu lub wystąpienia, czy to poprzez omówienie ich przy tablicy (np. rozpisanie równań). 

Innym rodzajem pracy zespołowej może być drama, która polega ona na inscenizacji pewnego problemu. W dramie bierze udział cała grupa, a każda z należących do niej osób odgrywa swoją rolę. 

Innym przykładem omawianej metody jest debata oksfordzka, w której uczestniczą dwa rywalizujące ze sobą zespoły. 

Niektórzy nauczyciele zlecają także, by uczniowie grupowo wykonywali długofalowe projekty, które przygotowują wspólnie poza lekcjami.

Umiejętności społeczne — jak kształtuje je praca grupowa?

Jak można zauważyć na powyższych przykładach, pracując ze sobą w grupach, uczniowie muszą wypracowywać wspólne stanowisko na określone tematy. Niekiedy ich pomysły na rozwiązanie zadania mogą się różnić. Powinni oni zatem poszukiwać kompromisu. Nie zawsze jest to łatwe. Do zadań nauczycieli należy więc moderowanie dyskusji w poszczególnych grupach tak, aby przebiegała w sposób kulturalny. W ten sposób uczą oni młode osoby właściwego porozumiewania się ze sobą. 

Podczas pracy w grupach kształtują się takie umiejętności społeczne jak empatia (poprzez próbę zrozumienia stanowiska kolegi) czy asertywność (poprzez nieprzystawanie przez uczniów na te propozycje, które w oczywisty sposób są sprzeczne z ich poglądami). Inne umiejętności, które pozwala doskonalić omawiana metoda, to komunikacja werbalna i niewerbalna oraz nieprzemocowe rozwiązywanie konfliktów.

Umiejętności miękkie a praca w zespołach

Uczniowie, którzy razem realizują polecenia, rozwijają w sobie także liczne umiejętności miękkie (tzw. soft skills). Podczas wspólnego rozwiązywania zadań uczą się zarządzać czasem, natomiast przy przedstawieniu ich wyników mają możliwość doskonalenia swoich zdolności z zakresu autoprezentacji. Praca w grupie pozwala także kształtować także odporność na stres.